Sınıf  :  LİSE 1 (9)
   Ders :  TARİH
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. Aşağıdakilerden hangisi, Dünyada ilk tek Tanrılı dinin kurucusu olmuştur?
A) İbraniler
B) Sümerler
C) Hititler
D) Akadlar
E) Elamlar

2. Helen Uygarlığının (hellenistik dönem) ortaya çıkışında bir çok uygarlığın katkısı vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu uygarlıklardan biri değildir?
A) İran
B) Yunan
C) Hint
D) Roma
E) Anadolu

3. Sümerlerin ölülerini mumyalamamaları ve mezarlarına eşya koymamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticarette ileri olmaları
B) Sürekli savaşlar yapmaları
C) Tanrıya inanmamaları
D) Ölümden sonra yaşama inanmamaları
E) Tarımla uğraşmaları

4. Tarihin ilk buluşları İlkçağda görülür Bu buluşların yapısındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan ihtiyaçları
B) Devletler arasındaki savaşlar
C) Büyük göçler
D) İklimde meydana gelen gelişmeler
E) Sanatta meydana gelen ilerlemeler

5. Hititlerde Pankuş Meclisinin görülmesi, bu devlette nasıl yönetim biçiminin ortaya atılmasına neden olmuştur?
A) Monarşinin
B) Meşrutiyetin
C) Oligarşinin
D) Aristokrasinin
E) Cumhuriyetin

6. Tarihte ilk uygarlıkların Fırat ve Dicle arasındaki Mezopotamya ile Nil Deltası'nda ortaya çıktıkları görülmüştür. Bu durum, tarihsel olaylarla aşağıdaki kavramlardan hangisi arasındaki ilişkinin kanıtıdır?
A) Şehir devletleri
B) Ticarette uygunluk
C) İklimin uygunluğu
D) Savaşlar
E) Merkezi devletler

7. İnsan toplulukları arasında, geçmişte meydana gelen önemli olayları belirli bir zaman çerçevesinde, sebep-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak araştıran bilim dalına "Tarih " denir.
Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliğinden söz edilmemiştir?
A) Toplumsal olayları incelemesi
B) Geçmişteki önemli olayları aydınlatması
C) Gelişmeleri kronolojik sıraya göre aktarması
D) Coğrafi koşulları dikkate alması
E) Kaynaklardan yararlanarak sonuca varması

8. Tarihi çağların değişiminde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göçlerle uygarlıkların etkileşimi
B) Büyük dinlerin üstünlük mücadelesi
C) Bütün toplumları ilgilendiren evrensel olaylar
D) Merkezi imparatorlukların yıkılması
E) Kalıcı eserlerin bırakılması

9. Tarih, yazının icadı esas alınarak; Tarih Öncesi ve Tarihi Çağlar olmak üzere iki döneme ayrılmıştır! Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi dönemler için söylenemez?
A) Tarih öncesinde ilk işlenen madde taştır
B) Yerleşik hayata Cilalı Taş döneminde geçilmiştir
C) İlk işlenen maden bakırdır
D) Gelişim, taş-toprak, maden sırasını izlemiştir
E) İlk imparatorluk bu devirde kurulmuştur

10. Tarihe yardımcı bilimlerden kronolojinin ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan topluluklarının dilleri
B) Eski paralar ve bunlar üzerindeki damgaların anlamları
C) Eski yazılar
D) Toplumların gelenek ve görenekleri
E) Olayların gerçekleşme zamanı


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.