Sınıf  : LİSE 1 (9)
   Ders :  TARİH
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. Bilinen ilk Türk Devleti, sıralananlardan hangisidir?

A) Göktürk
B) Uygur
C) Asya Hun Devleti
D) Hazarlar
E) Avarlar

2. I. İlkçağ sona ermiş, ortaçağ başlamıştır.
II. Avrupa'nın siyasi yapısı kökten değişmiştir.
III. Derebeylik rejiminin kurulmasına neden olmuştur.
Yukarıda maddeler halinde sıralanan gelişmeler hangi olayın sonuçlarıdır?
A) Kavimler göçü
B) Haçlı seferleri
C) İstanbul'un fethi
D) Coğrafi keşifler
E) Reform hareketleri

3. İslâm öncesi Arap toplumu için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ticaret en önemli gelir kaynağıdır
B) Mekke İslâmiyetten öncede kutsal bir şehirdir
C) Bilimsel faaliyetler yaygındır
D) Araplar arasında siyasi birlik yoktur
E) Kan davaları ve kabilecilik yaygındır

4. Osmanlılarda parayı ilk kez Osman Bey mi yoksa Orhan Bey mi kullandığı konusunda bir tartışma yapılmaktadır. Bu konuda en sağlıklı bilgiyi aşağıdaki bilim dallarının hangisinden öğrenebiliriz?
A) Etnografya
B) Arkeoloji
C) Epigrafya
D) Antropoloji
E) Nümizmatik

5. Cilalı Taş Devri'nde, havaların ısınması ve buzulların kuzeye doğru çekilmesi üzerine mağaralara sığınmış olan insanlar açık yerlere çıkarak kulübeler yaptılar. Kurdukları köylerin etrafını hendeklerle ve çitlerle çevirdiler. Toprağı işleyip, ekip biçmeye başladılar. İlk kez bir arada topluca yaşamaya başladılar. Sadece, bunları dikkate alacak olursak Cilalı Taş Devri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mağara dönemi sona ermiştir.
B) İnsanlar yerleşik yaşama geçmiştir.
C) İlk insan toplulukları meydana gelmiştir.
D) İlk kez tarım yapılmıştır.
E) İlk dinler ortaya çıkmıştır.

6. Mezopotamya Uygarlığı'nın bulunduğu topraklarda incelemeler yapan bir araştırmacı, aşağıdaki uygarlıklardan hangisine ait bir kalıntı ve eser bulamaz?
A) Sümerlere
B) Elâmlıra
C) Akadlara
D) Babillere
E) Urartulara

7. Aşağıdakilerden hangisi, Eski Yunan sitelerinde demokrasinin var olduğunun kanıtıdır?
A) Felsefe ve bilimin gelişmiş olması
B) Site devlet anlayışının benimsenmesi
C) Halkın yönetime katılması
D) Sanata önem verilmesi
E) Devletin yasaklarla yönetilmesi

8. Tarihte ticaret alanında değiş-tokuş usulünün ortadan kalkmasını ve böylece ekonominin gelişmesini sağlayan buluş, aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?
A) Mısır
B) Lidya
C) İon
D) Yunan
E) Fenike

9. "Mezopotamya uygarlıklarında yaygın olarak şehir devletleri görülür." Ancak bu değerlendirmeye aykırı kavimlerde görülür. I. Mezopotamya ve Ön Asya Uygarlıkları içinde ilk büyük imparatorluğu kurarak, Sümer kültürünün yayılmasına katkıda bulunmuştur. II. Sümer ülkesini ve kültürünü Samileştirmeye çalışmış, önemli kanunlar düzenlemiştir. Yukarıda sözü edilen Mezopotamya Uygarlıkları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Akad-Frigya
B) Hitit-Elam
C) Hitit-Babil
D) Akad-Babil
E) Hitit-Asur

10. "Anadolu; Mezopotamya, Suriye ve Ege Bölgesine hakim durumdadır. İlk çağda Anadolu Mezopotamya ve Suriye uygarlıkları ile Ege Bölgesi uygarlıklarını birbirine bağlamıştır." Bu özellikleri nedeniyle çokça istilâlara uğrayan Anadolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çeşitli kavimlere mekan olmuştur
B) Uygarlık alanında ilerleyememiştir
C) İstilâlarla çeşitli medeniyetler yok olmuştur
D) Ticaret gelişmiştir
E) Mezopotamya uygarlığından etkilenmiştir


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.