Sınıf  :  LİSE 3 (11) (ÖSS'YE YÖNELİK)
   Ders :  TARİH (SÖZEL GRUBU)
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. Aşağıdakilerden hangisi tarihin tarafsızlığı ilkesine aykırı bir uygulamadır?

A) Alanı ile ilgili bütün kaynakları taraması
B) Arkeolojik buluntulardan yararlanması
C) Karşı düşüncede olan eserleri de incelemesi
D) İdeolojik, ön yargılardan arınması
E) Olayları belirli bir düşünceye göre yorumlaması

2. Orhun Yazıtları aşağıdaki Türk topluluklarının hangisi tarafından dikilmiştir?

A) Hunlar
B) Göktürkler
C) Uygurlar
D) Kırgızlar
E) Karluklar

3. Hicret, Müslümanlar açısından İslam Tarihinde bir dönüm noktası olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Hicret'in sonuçlarından değildir?

A) Mekke'de üstünlük Müslümanlara geçti
B) Hicri takvimin başlangıcı oldu
C) Yeni bir devletin temelleri atıldı
D) Hz. Muhammed devlet başkanı oldu
E) Medine'de İslamın yayılışı hızlandı

4. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşının sonuçlarından birisi olamaz?

A) Türkiye tarihinin başlangıcı oldu
B) Anadolu tamamen Türk hakimiyetine girdi
C) Ortodokslar Türklere karşı katoliklerden yardım istedi
D) Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu
E) Bizans'ın Anadolu'daki üstünlüğü sarsıldı.

5. Karahanlılardan sonra kurulan Türk devletleri resmi dil olarak Arapça ve Farsça'yı kullandılar. Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yol açtığını söyleyemeyiz?

A) Türkçenin gelişiminin yavaşlamasına
B) Kültür ikiliğinin doğmasına
C) Yönetim ve halkın arasının açılmasına
D) Türk devletlerinin daha başarılı olmasına
E) İslam uygarlığına katkıda bulunmasına

6. Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasında aşağıdakilerden hanisi en etkilidir?

A) Yassıçemen Savaşı
B) Babailer İsyanı
C) Kösedağ Savaşı
D) Bizans'la mücadele
E) Beylikler arasındaki çekişmeler

7. Yavuz Sultan Selim doğu ağırlıklı bir politika izlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz'u böyle bir politika takip etmeye iten sebeplerden değildir?

A) Cem olayı ile İslam aleminde azalan Osmanlı itibarını kurtarmak istemesi
B) Safevilerin Osmanlı için doğudan bir tehdit oluşturmaları
C) Memlüklerin oluşturmuş olduğu tehlikeyi ortadan kaldırmak istemesi
D) İslam birliğine büyük önem vermesi
E) Batıda o an için hiçbir tehlikenin oluşmaması

8. 1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya arşidükü Osmanlı sadrazamına denk olacaktı. Bununla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Avusturya Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul ediyor.
B) Avusturya Osmanlı himayesine giriyor
C) Artık Avusturya sorunu çözülmüş oluyor
D) Avusturya bununla ilgili vergi vermeyi de kabul ediyor
E) Avusturya Osmanlı'dan kurtulmak için böyle davranıyor

9. Osmanlı tarihinde şartlı olarak sadrazamlık makamına oturan ilk sadrazam, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
B) Köprülü Mehmet Paşa
C) Kuyucu Murat Paşa
D) Tarhuncu Ahmet Paşa
E) Tiryaki Hasan Paşa

10. Osmanlılarda, aşağıdaki devirlerin hangisinde batılılaşma çabaları yoktur?

A) Lale Devri
B) Birinci Meşrutiyet Devri
C) Tanzimat Devri
D) İkinci Meşrutiyet Devri
E) Fetret Devri


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.