Sınıf  :  LİSE 2 (10)
   Ders :  TARİH
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. Hunlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bilinen ilk Türk devletidir
B) Bütün Türk topluluklarını bir bayrak altında toplamışlardır
C) Çin'e baskıları, Çin seddinin yapılmasına neden olmuştur
D) Anadolu'ya akınlar yapmışlardır
E) Askeri örgütlenmeleri onlu sisteme dayanır

2. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün sonuçlarından biri değildir?
A) Avrupa'nın etnik yapısı değişti, yeni devletler ortaya çıktı
B) Roma İmparatorluğu önce ikiye ayrıldı, daha sonra Batı Roma İmparatorluğu dağıldı
C) Avrupa'da güçlü krallıklar ortaya çıktı
D) Kavimler Göçü'nün başladığı tarih olan 375 yılı ilk çağın sonu, orta çağın başlangıcı kabul edildi
E) Avrupa, uzun yıllar karışıklıklar içinde kaldı

3. Orta Asya Türk toplumlarında;
I. Suçlulara bedel cezası uygulanmıştır
II. Mimari gelişmemiştir
III. Sosyal sınıflaşma oluşmamıştır
Yukarıdaki oluşumların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dışa kapalı bir sosyal yapıya sahip olmaları
B) Göçebe bir yaşam tarzı sürdürmeleri
C) Sürekli savaş halinde olmaları
D) Millet duygusunun geç gelişmesi
E) Dini inançlarının etkisi

4. Göktürkler aşağıdaki kavimlerin hangisine isyan ederek siyasi bağımsızlıklarını kazanmışlardır?
A) Hunlar
B) Peçenekler
C) Hazarlar
D) Basmiller
E) Avarlar

5. Asya Hunları ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır?
A) Çinlilerin Hunlara bağlı kavimler arasında yaptıkları propagandalar
B) Çin sınır boylarında Hun ticaretinin denetlenmesi
C) Hun ileri gelenlerinin Çin ipeğine düşkün olması
D) Bazı Hun hükümdarlarının Çin prensesleriyle evlenmeleri
E) Hunlarla Çinliler arasında İpek Yolu'na egemen olma mücadelesi

6. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'dan göç etmelerinde etkili olmamıştır?
A) Bulaşıcı hastalıklar sebebiyle hayvanların kırılması
B) Atı evcilleştirmeleri ve atlı araba kullanmaları
C) Boylar arasındaki çatışmalar
D) Yağışların yetersizliği
E) Otlakların kuruması

7. Anadolu Türk beyliklerinden Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'nin Anadolu'ya egemen olmasına en fazla direnen beyliklerdendir. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu'daki en güçlü beylik olması
B) Anadolu'da kurulan ilk beylik olması
C) Coğrafi konumlarının elverişli olması
D) Kendilerini Selçuklu Devleti'nin varisi saymaları
E) Güçlü Bizans'la karşılaşıp zayıflaması

8. Osmanlı Beyliği'nin Rumeli'de ele geçirdiği ilk yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çimpe
B) Gelibolu
C) Edirne
D) Çanakkale
E) Sırp Sındığı

9. Türklerin Balkanlara yerleşmelerini kesinleştiren savaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırp Sındığı
B) I. Kosova
C) II. Kosova
D) Varna
E) Niğbolu

10. Aşağıdakilerden hangisi, Ankara Savaşı'nın (1402) sonuçlarından birisi değildir?
A) Anadolu Türk birliğinin bozulması
B) Anadolu'da Moğol baskısının başlaması
C) Osmanlı Beyliği'nde taht kavgalarının başlaması
D) İstanbul'un fethinin gecikmesi
E) Haçlı Savaşları'nın sona ermesi


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.