Sınıf  :  LİSE 2 (10)
   Ders :  TARİH
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. Fransa, Avrupa'da üstünlük kurmak ve rakibi İngiltere'yi zayıflatmak amacıyla Kuzey Afrika'da nereyi işgal etmiştir?
A) Malta
B) Cezayir
C) Mısır
D) Trablusgarp
E) Rodos

2. Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasına Lale Devri denir. Bu devir, yenilikçi özelliği ile bilinir. Aşağıdakilerden hangisi bu devirde yapılan yenilik hareketlerinden birisi değildir?
A) Bakanlar kurulu oluşturuldu
B) Matbaa getirildi
C) Basımevi kuruldu
D) İtfaiye teşkilatı kuruldu
E) Çiçek aşısı yapıldı

3. Fransız ihtilalinden sonra, Fransa Osmanlı İmparatorluğunun hangi özelliğinden yararlanarak yeni çıkarlar elde etmeye çalışmıştır?
A) Çok geniş bir coğrafyaya sahip olması
B) Akdeniz havzasına hakim olması
C) Çok uluslu olması
D) Boğazları elinde bulundurması
E) Dine dayalı bir devlet olması

4. Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması aşağıdaki hangi devletle yapılan, hangi antlaşma ile gerçekleşmiştir?
A) Rusya-Edirne Antlaşması
B) Rusya-Yaş Antlaşması
C) Fransa-El-Ariş Antlaşması
D) Rusya-Bükreş Antlaşması
E) Fransa-Paris Antlaşması

5. İngiltere ve Fransa'nın Londra Konferansı'nda Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması, Boğazlar üzerinde ve Akdeniz'de aşağıdaki hangi devletin üstünlüğüne son verme amacını taşımaktadır?
A) İtalya
B) Rusya
C) Almanya
D) Yunanistan
E) Avusturya

6. Orta Asya Türklerinin göçebe olarak yaşamaları, Türklerin hangi alandaki gelişmelerini önlememiştir?
A) Kültürde
B) Ekonomide
C) Ordu teşkilatında
D) Ticarette
E) Tarımda

7. Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde geleneklere göre devlet prensler arasında bölünürdü. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?
A) Sağlıklı bir devlet örgütü kurabilmiştir.
B) Boylar halinde yaşamışlardır.
C) Devlet yönetimini kurultay üstlenmiştir
D) Göçebe yaşamışlardır.
E) Siyasi birlik uzun süre devam etmemiştir.

8. I. Göktürkler
    II. Uygurlar
    III. Asya Hun Devleti

Yukarıda verilen Türk devletlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımda gelişmiş olmaları
B) İslamiyetten önce yaşamaları
C) Yerleşik hayata geçmeleri
D) Kavimler göçünü başlatmaları
E) Yazılı kaynak bırakmaları

9. Orta Asya Türk Devletlerinde ülke çağında asker toplamak, orduyu idare etmek, devletin yüksek meclisini yönetmek, hakanın görevleri arasında idi. Gerektiğinde devletin idari, mali, kültürel işlerini düzenleme yetkisi hakan aracılığı ile meclislere devrediliyordu. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hakan başkomutan idi.
B) Ülke yönetiminde meclis de söz sahibi idi.
C) Hakan meclis üyelerini seçiyordu.
D) Hakan ile meclis arasında işbirliği vardı.
E) Yönetim hakkı bir kişide toplanmamıştı.

10. Türkler uzun bir süre göçebe olarak yaşamışlar ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi, bu özelliklerin dışında yerleşik kültüre geçen İlk Türk devletidir?

A) Hunlar
B) Selçuklular
C) Osmanlılar
D) Göktürkler
E) Uygurlar


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.