Sınıf  :  LİSE 2 (10)
   Ders :  TARİH
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı'nın sonuçlarından değildir?
A) Türk-İslam yakınlaşması başladı.
B) Maveraünnehir Abbasilerin eline geçti.
C) Orta Asya'da Çin etkinliği arttı.
D) Kâğıt ve matbaa Müslümanlara geçti.
E) Ticaret yolları Müslümanların denetimine girdi.

2. Türklerin İslamlaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) İslamın evrensel bir din olması
B) Türklerin Göktanrı dinini benimsemesi
C) Abbasi ordularının Talas Savaşını kazanması
D) Türklerdeki, ganimet tutkusu
E) Abbasilerin Türklere yumuşak davranması

3. Arap ve İranlılardan sonra millet olarak Türkler Müslüman oldu. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslama yaptığı hizmetlerden değildir?
A) Hindistan'ın bir bölümünün (Pakistan'ın) İslamlaşması.
B) Çok sayıda bilim ve sanat adamı yetiştirmeleri
C) Kafkas ve Anadolu'nun İslamlaşması
D) Haçlılara karşı İslam yurtlarının korunması
E) Abbasi Devleti'nin yıkılması

4. Karahanlılar Devleti, aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle, Göktürk Devletinden ayrılır?
A) Türkler tarafından kurulmuş olması
B) İslam dini kabul etmesi
C) Doğu ve Batı diye ikiye ayrılması
D) Asya'da kurulmuş olması
E) Türk kültürünü anlatan yapıtlara sahip olması

5. Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça idi. Medreselerde eğitim Arapaça yapılıyordu. Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu. Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Ordudaki asker sayısının azalmasına
B) Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlenmesine
C) Türk dilindeki gelişimin yavaşlamasına
D) Yabancıların siyasal baskılarının önlenmesine
E) Yönetimde bilim adamlarının söz sahibi olmasına

6. 963-1187 yılları arasında İran-Afganistan çevresinde kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygurlar
B) Karluklar
C) Selçuklular
D) Gazneliler
E) Karahanlılar

7. Müslüman Türk devletlerinin, bağımsızlıklarının ilanından sonra Abbasi halifelerinden "menşur" (rütbe ifade eden ferman) almalarının temel sebebi nedir?
A) Hakimiyetini yasallaştırmak
B) Yaygın Türk geleneklerine uymak
C) Halifeliğin nüfuzundan yararlanmak
D) Rakiplerine karşı avantaj elde etmek
E) Dini görevi yerine getirmek

8. XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti sanayi alanında Avrupa Devletlerinin gerisinde kaldı. Geri kalmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Coğrafi koşulların gelişmeye engel olması
B) Özel mülkiyet hakkının tanınmamış olması
C) Venedik ve Fransızlara ayrıcalıklar verilmesi
D) Bilim ve Teknik alanında yetersiz kalması
E) Ülkede sermaye sınıfının bulunmaması

9. 1453 İstanbul'un fethinden sonra Ortodoks Hıristiyanların koruyuculuğu Osmanlı Devleti'ne geçti. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Ortodoksların koruyuculuğu hangi devlete geçmiştir?
A) Rusya
B) İngiltere
C) Fransa
D) İtalya
E) Almanya

10. 1699'dan itibaren, Rusya Osmanlı Devleti'ne karşı saldırgan bir politika izlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki amaçlarından birisi değildir?
A) Slav birliğini sağlamak
B) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü sağlamak
C) Sıcak denizlere ulaşmak
D) Boğazları ele geçirmek
E) Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmak


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.