Sınıf  :  LİSE 3 (11) (ÖSS'YE YÖNELİK)
   Ders :  KİMYA
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


SORU.1)  Şekildeki grafikte radyoaktif bir x atomunun y atomuna dönüşürken yaptığı ışımalar görünüyor.  Bu ışımalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2a  2b         B) 2a  3b C) 1a  3b    
D) 1
a  2b         E) 3


SORU.2)  2 mol CH4gazı yanarsa normal koşullarda hangisi yanlış olur?     C:12 H:1       O:16

A) 32 gr. CH4 harcanır B) 4 x 6.02 x 1023 tane H2O molekülü oluşur.      C) 128 gr. oksijen gazı harcanır. D)4x6.02x1023taneCO2   molekülü  oluşur    E) 44.8 lt. CO2 gazı   oluşur.  (N.Ş.A) 


SORU.3)  Basıncı  p hacmi V olan bir miktar gazın mutlak sıcaklığı hangi durumda 4 katına çıkar?

  Basınç                                    Hacim 

A)  2p                          2V

B)   p                           4V

C) p/2                           8V

D) 4p                           V/2

E) 4p                             V


SORU.4)  Şekildeki N2  gazının bulunduğu kapta piston aşağıya itilirse

I. Basınç artar

II. Yoğunluk artar

III. Birim hacimdeki N2 moleküllerinin sayısı artar ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I                  B) I ve II          C) II ve III       D) I, II ve III    E) I ve III


SORU.5)  Klor ile XCl bileşiğini yapan x metalinin Hidroksit ile yapacağı bileşiğin formülü nedir?

A) XO H          B) X2OH          C) H2X             D) HX              E) X (OH) 2


SORU.6)  I. Çözünenin cinsi    /   II. Çözücünün cinsi  /  III. Çözücü miktarı  /  IV. Çözeltinin sıcaklığı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir katının bir çözücüdeki çözünürlüğünü etkiler?

A) I ve II         B) I,II ve III     C) I,II ve IV    
D) I,II,III ve IV                        E) I,III ve IV


SORU.7)  Aşağıdaki olaylardan hangisi ile x atomundan başka bir element atomu oluşur?

I. Elektron vermesi

II.Elektronunu Y atomu ile ortak kullanması

III. Çekirdek yükünün değiştirilmesi      

A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III     D) I ve II         E) I,II ve III


SORU.8) 

Madde

Erime noktası

Kaynama noktası

Öz kütle  (g/cm3)

    X

    Y

    Z

    W

     79

    -75

 

     -7

 

       -10

         4

        58

        1.1

 

   3.9 x 10-3

 Yukarıdaki maddelerden hangileri oda koşullarında (250C ve 1 atm) gaz halindedir?

A) X ve Y        B) X ve Z         C) Y ve Z        D) Y ve W       E) Z ve W


SORU.9)  Bir saf sıvıda ,{I. Bir katı çözülürse /  II. Bir sıvı çözülürse / III. Sıvının üzerindeki dış basınç yükseltilirse} Kaynama sıcaklığı yükselir yargılarından hangileri daima doğrudur?

A)Yalnız I        B) Yalnız II      C) I ve II          D) I ve III        E) II ve III


SORU.3) Şeker ve naftalinin bir karışımı,
I. Süblimleştirme
II. Suda çözüp süzme ve buharlaştırma
III. Elektroliz etme
İşlemiyle bileşenlerine ayrılabilir; yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III    E) I, II ve III


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.